Call to us 0902500760

Close (x)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I. Vymedzenie pojmov

Predávajúcim je:

ČAPICA, s.r.o. ,  Za dráhou 476/15 , Ružomberok . Prevádzka : Podhora 1297/33, 034 01  Ružomberok 

IČO: 53817214   DIČ: 2121501723  

Telefón: +4219O25OO76O    email: info@siltovky.com

1.     Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

2.     E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

3.     Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

4.     Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

5.     Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

 

Článok II. Cena

1.     Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné.

2.     Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 

Článok III. Objednávka

1.     Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

2.     Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

3.     Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

4.     Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.

5.     Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

 

Článok IV. Platobné podmienky

Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

1.     platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi alebo na pošte pri preberaní tovaru)

2.     platba v hotovosti pri osobnom prevzatí v predajni v Ružomberku

3.     platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet

4.     platba cez platobnú bránu externého partnera, GoPay, PayPal prípadne iného aktuálne dostupného.

5.     Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

6.     Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

7.     zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,

8.     zľavu za opakovaný nákup,

9.     zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,

10.  Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

Článok V. Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný do 3-5 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota napríklad ak sa jedná o úpravu produktu na takzvanú "mieru klienta = gravírovanie, pomaľovanie, potlačenie, vyšívanie a iné špeciálne úpravy "

1.     Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase obvykle nasledujúci pracovný deň.

2.     Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

3.     Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

4.     Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

5.     Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

-       doručovateľskej spoločnosti, cena za balík 5€ do 5 kg

-       Slovenskej pošty, cena za balík 5€ do 3kg

-       pomocou služby Zasielkovňa

-       osobne na zvolenej prevádzke v objednávke.

Prepravná firma ručí za zásielku do okamihu odovzdania konečnému zákazníkovi. Pri preberaní si zásielku skontrolujte a v prípade viditeľného poškodenia či dokonca straty časti tovaru s dopravcom spíšte protokol a zásielku nepreberajte. Hneď ako nám dopravca zásielku vráti, Vám podľa dohody vyexpedujeme nový tovar. Ak nebolo poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zjavné, oznámte nám túto neskôr zistenú skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky. Poškodený tovar Vám bude  nahradený novým ihneď po jeho vrátení prevádzkovateľovi. 

Článok VI. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

1.     Pri platbe vopred ako aj pri platbe na dobierku na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme v závislosti na váhe tovaru a zvolenej metódy dodania, podľa aktuálne platného cenníka.

2.     Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

3.     Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

Článok VII. Prevod vlastníckeho práva

1.     Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

2.     Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII. Storno kúpnej zmluvy

1.     Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku

Článok IX. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1.     Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

2.     Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.

3.     Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

4.     Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

5.     Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

6.     Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

7.     Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok X. Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

Kupujúci je povinný:

1.     prevziať objednaný tovar,

2.     zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

3.     prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

Predávajúci je povinný:

1.     dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

2.     spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok XI. Ochrana osobných údajov

1.     Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2.     Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

3.     Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

4.     Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

5.     Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

6.     Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov a súhlasil s odberom noviniek, budú mu tieto novinky zasielané prostredníctvom e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

7.     Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme a z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

8.     Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.

9.     Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.

Článok XII. Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27. Tel.: 02/58272 172, e-mail: ba@soi.sk.

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

1.     Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

2.     Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

3.     Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

4.     Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk

5.     Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

6.     Kupujúci odoslaním objednávky dáva spoločnosti ČAPICA, s. r. o. Za dráhou 476/15 034 01 RužomberokObchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 77354/L, IČO: 53817214 , DIČ: 2121501723, súhlas so zasielaním reklamných a iných marketingových materiálov od ČAPICA, s. r. o. . v akejkoľvek forme, pričom predmetom reklamy okrem produktov a služieb ČAPICA, s. r. o. , môže byť aj reklama tretích osôb, s ktorými ČAPICA, s. r. o.  spolupracuje. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná súkromne vo forme e­mailových správ. 

7.     Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 10.01. 2022.

 

Menu